Carl Haensel

* 1889 Frankfurt am Main, Hesse, Germany | † 1968